Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchaaf, M.F. van der
dc.contributor.advisorPrins, F.J.
dc.contributor.authorLoopik, D.D. van
dc.date.accessioned2012-04-25T17:00:47Z
dc.date.available2012-04-25
dc.date.available2012-04-25T17:00:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/10344
dc.description.abstractErbestaanveeltwijfels in de literatuur over de kwaliteit van mondelinge assessments. Eenadviesdatveelgenoemdwordtom de kwaliteit van dezecomplexeassessmentvormteverbeteren is het nauwkeurigselecteren, trainen en monitoren van examinatoren. De eerstestaphiervoor is het identificeren van de hoofdtaken van dezeexaminatoren. In ditonderzoek is ditgedaan door binnen de context van de mondelingestaatsexamens in Nederland, welkeuitgevoerdwordenonderverantwoordelijkheid van het College voorExamens, eenlijstteconstrueren met criteria voor het valideexamineren van dezemondelingeexamens. Middelseen Delphi studie is getracht consensus en support tevindenvoordezelijst met criteria ondereen panel van experts (n = 29). Dit panel heeft elk van de achttien criteria beoordeeld op de relevantie, haalbaarheid en formulering. Na drierondes was er over het algemeenvoldoende support en consensus over de criteria, slechtsbijenkele criteria was relatiefweinig consensus over de haalbaarheid van het desbetreffendecriterium. De definitievelijst met criteria kanalsuitgangspuntgebruiktwordenbij het selecteren, trainen en monitoren van examinatoren van mondelinge college-examens. Tevensgeven de resultaten van ditonderzoekaanknopingspuntenvoor het College voorExamensomintern over in discussietegaan. Ten slottebiedtditonderzoekeenvoorbeeld en mogelijkaanzetvoor het creëren van eenalgemeengeldendelijst met kwaliteitscriteriavoormondelinge assessments.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent523452 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleCriteria voor het valide examinerenvan mondelinge examens
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDelphi studie
dc.subject.keywordsmondelinge examens
dc.subject.keywordsvaliditeit
dc.subject.keywordskwaliteitscriteria
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record