Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSpit, T.J.M.
dc.contributor.advisorDuffhues, J.A.
dc.contributor.advisorNefs, M.C.A.
dc.contributor.authorVliet, M.B.M. van der
dc.date.accessioned2012-01-16T18:01:25Z
dc.date.available2012-01-16
dc.date.available2012-01-16T18:01:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/9818
dc.description.abstractIn de ‘Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2040. In deze nota neemt railknooppuntontwikkeling een belangrijke plaats in. Het ministerie legt de uitvoeringsverplichting van de nota bij lagere overheden. Volgens het ministerie moeten lagere overheden door hun regionale kennis en onderlinge samenwerkingsverbanden in staat zijn “om de opgaven integraal en doeltreffend aan te pakken”. Railknooppuntontwikkeling is echter een moeilijk uit te voeren concept, door de inhoudelijke en procesmatige complexiteit van het concept. De meeste gemeenten en provincies hebben te weinig grip op deze complexiteit om een visie te formuleren waarmee richting kan worden gegeven aan implementatie van het concept. Vereniging Deltametropool zet zich is een organisatie die zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van de Randstad, zodat de economische positie van deze regio (inter)nationaal verbetert. De Vereniging ziet railknooppuntontwikkeling als goed middel om deze duurzame ontwikkeling te waarborgen. Daarom heeft Vereniging Deltametropool de serious game SprintStad geïnitieerd, waarmee de (ruimtelijke) ontwikkeling van een spoorcorridor virtueel wordt gesimuleerd. Zo moeten spelers in staat gesteld worden meer grip te krijgen op de fysiek-technische en sociaal-politieke complexiteit van het concept. Met serious game SprintStad hoopt Vereniging Deltametropool bij te dragen aan beleidsontwikkeling met betrekking tot railknooppunten. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen op wat voor een manier serious game SprintStad ingezet en verbeterd moet worden om de kans op beleidsimplementatie en invloed op beleidsontwikkeling te vergroten. Onderstaande probleemstelling staat aan de basis van het onderzoek: Hoe kan serious game SprintStad bijdragen aan beleidsmatige visievorming bij overheden met betrekking tot railknooppuntontwikkeling? Serious games zoals SprintStad genereren verschillende leereffecten en kunnen daarmee bijdragen aan ‘social policy learning’. Social policy learning heeft betrekking op een herziening of herbevestiging van de dominante visie op een beleidsprobleem, type beleid en/of doelen en ambities. Social policy learning vindt daarmee vooral plaats in de beginfasen van beleidsvorming, waarbij betrokken actoren gezamenlijk een breedgedragen visie op het betreffende beleid moeten ontwikkelen. Daarvoor moeten dit soort games wel geïmplementeerd worden in beleidsprocessen, maar dat gebeurt relatief weinig; er is sprake van een ‘implementation gap’. Er is niet veel onderzoek gedaan naar invloed van de beleidscontext op de mate waarin serious games geïmplementeerd worden in de desbetreffende beleidprocessen. Met het onderzoek dat hier wordt gepresenteerd is deze context juist als uitgangspunt genomen. Serious game SprintStad werd ten tijde van dit onderzoek drie keer gespeeld met verschillende overheden die worstelen met de vraag hoe railknooppuntontwikkeling in hun regio het best in praktijk gebracht kan worden. Aan de hand van het ‘stromenmodel van Kingdon’, waarmee de beleidscontext met betrekking tot railknooppuntontwikkeling voor de drie cases inzichtelijk wordt gemaakt, wordt een verklaring gegeven voor de invloed van serious game SprintStad op de beleidsontwikkeling bij de drie cases. De kans dat een serious game bijdraagt aan beleidsontwikkeling is volgens het stromenmodel van Kindon het grootst als de game wordt geïntroduceerd ten tijde van een benutte ‘window of opportunity’, waarbij relevante partijen (partijenstroom) een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling erkennen als probleem (problemenstroom) en er geschikte oplossingen (oplossingenstroom) voorhanden zijn. Vervolgens moet serious game SprintStad doorontwikkeld worden tot custom made game voor het desbetreffende vraagstuk. Aan de hand van enquêtes over de leereffecten van serious game SprintStad – uitgedeeld na afloop van de drie spelsessies – en diepte-interviews met in totaal twaalf respondenten – van elke case vier personen – is het empirisch onderzoek uitgevoerd. Met de diepte-interviews is de beleidscontext van de overheden die aanwezig waren bij de onderzochte spelsessies in kaart gebracht. Bij case 1 (provincie Gelderland) was er geen sprake van een ‘window of opportunity’ in de beleidscontext: krimp en de economische crisis zijn belangrijkere onderwerpen in de problemenstroom dan railknooppuntontwikkeling en het werk dat gedaan werd in het kader van knooppunten (oplossingenstroom), was al afgerond op het moment dat de spelsessie plaatsvond. De window of opportunity was al gesloten en serious game SprintStad wordt bij case 1 dan ook niet doorontwikkeld tot custom made game. Serious game SprintStad genereerde bij deze case de minste leereffecten bij de spelers. De game zal bij provincie Gelderland niet bijdragen aan visievorming (social policy learning) met betrekking tot railknooppunten. Bij case 2 (BrabantStad) was er duidelijk wel sprake van een window of opportunity. Railknooppuntontwikkeling staat hoog op de agenda (problemenstroom) en men is bezig met de ontwikkeling van een visie en prioritering van railknooppunten in de regio (oplossingenstroom). De spelsessie vond tevens plaats met de juiste personen (partijenstroom) en dit resulteert in het voornemen om serious game SprintStad door te ontwikkelen tot custom made game. Serious game SprintStad genereerde bij deze case de meeste en hoogste leereffecten bij de spelers. De kans is groot dat de game bij BrabantStad zal bijdragen aan visievorming (social policy learning) met betrekking tot railknooppunten. Case 3 (Noordvleugel) wees uit dat er wel sprake was van een window of opportunity bij de afzonderlijke partijen, maar dat er vrijwel geen sprake was van een gezamenlijke window of opportunity. Dat kan verklaard worden door het feit dat de partijen die tijdens de spelsessie aanwezig waren normaal gesproken niet (veel) met elkaar samenwerken. Voor de verschillende partijen bij case 3 is railknooppuntontwikkeling een belangrijk onderwerp in de probleemstroom, en men erkent dat er op dit gebied onderling beter samengewerkt zou moeten worden, maar hoe deze samenwerking tot stand moet komen is niet duidelijk. De partijen erkennen dat serious game SprintStad een goed instrument zou zijn om gezamenlijk tot een meer samenhangende visie te komen, maar geen van de partijen heeft concreet aangegeven een traject te starten om de mogelijkheden van de game verder uit te diepen, zoals bij case 2 wel het geval was. De leereffecten die serious game SprintStad bij deze case genereerde, zitten tussen case 1 en 2 in. De kans is klein dat de game bij de Noordvleugel zal bijdragen aan visievorming (social policy learning) met betrekking tot railknooppunten. Het empirisch onderzoek heeft aangetoond dat de beleidscontext van invloed is op de kans dat serious game SprintStad wordt geïmplementeerd in de betreffende beleidsprocessen. Een sterkere en betere koppeling van de partijen-, problemen-, en oplossingenstroom in de beleidscontext leidt tot een hogere kans dat serious game SprintStad wordt doorontwikkeld, en zo kan bijdragen aan social policy learning. Uit het onderzoek is daarnaast gebleken dat met serious game SprintStad de grootste leereffecten worden behaald als de game wordt gespeeld in een window of opportunity. Het onderzoek toont ook aan dat de ontwikkeling van serious game SprintStad tot custom made game noodzakelijk is om bij te kunnen dragen aan social policy learning. De inputdata voor de game moet bestaan uit data die van belang is bij het desbetreffende vraagstuk dat opgelost of ondersteund moet worden. Alleen op die manier kunnen inhoudelijk relevante discussie gevoerd worden en is het mogelijk om in dialoog met betrokken partijen richting te geven aan railknooppuntontwikkelingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent8064920 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHoe serieus is serious game SprintStad? De mogelijke invloed van serious game SprintStad op beleidsontwikkeling bij railknooppunten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsserious gaming, planning support systems, transit oriented development, knooppuntontwikkeling, stromenmodel van kingdon
dc.subject.courseuuPlanologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record