Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWalter, drs. E.M.
dc.contributor.authorHuijbens, C.A.M.
dc.contributor.authorBerg, H.J. van den
dc.contributor.authorLuk, J.P.Y.
dc.contributor.authorVlemmix, S.J.P.
dc.date.accessioned2010-11-01T18:00:51Z
dc.date.available2010-11-01
dc.date.available2010-11-01T18:00:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/6009
dc.description.abstractSamenvatting Het adviesrapport “Ieder lid telt” is gebaseerd op een kwalitatief ledenonderzoek en heeft als doel beter in te kunnen spelen op de behoeften en interesses van lezers van ANBO Magazine. In dit kwalitatieve onderzoek is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Hoe ervaren de leden de binding met de ANBO en welke rol speelt ANBO Magazine daarin? Binnen een ledenbestand met de grootte als dat van de ANBO bestaan er bij de leden meerdere behoeften en waarden. Het is in het kader van het behoud van leden noodzakelijk om het verenigingsaanbod op deze behoeften af te stemmen. Op basis van interviews zijn vier behoeftes onderscheiden en beschreven: belangenbehartiging, sociale contacten, kortingen en informatievoorziening. Gebleken is dat behoeften van leden bepalend zijn voor de mate van binding met de ANBO. Wanneer de leden ervaren dat hun behoeften worden vervuld ervaren zij hun binding met de ANBO positiever. Hierbij wordt door leden onderscheid gemaakt tussen binding met de lokale en landelijke ANBO. Om tot een volledig beeld betreffende de ervaren binding te komen zijn ook de waarden van de diverse leden in het onderzoek betrokken. Over de leesbaarheid, vormgeving, gebruikte afbeeldingen en uitstraling van ANBO Magazine zijn de leden tevreden. Wel zal voor de toekomst van ANBO Magazine steeds aandacht besteedt moeten worden aan de invulling van de wensen van de diverse behoefte groepen. Leden zijn redelijk tevreden over de mate waarin de behoefte naar belangenbehartiging wordt vervuld. Desalniettemin zou ANBO Magazine meer in kunnen spelen op deze wens naar meer informatie over die belangenbehartigingactiviteiten. Leden die gericht zijn op de sociale contacten die via de ANBO verkregen worden, geven aan dat ze zich verbonden voelen met de ANBO, voornamelijk op lokaal niveau. ANBO Magazine wordt niet gezien als een bindende factor, maar wordt wel als een prettig en interessant tijdschrift ervaren. Leden die lid zijn geworden met het oog op de kortingen, geven aan weinig binding met ANBO te ervaren. Wel wordt de behoefte van het lidmaatschap bij deze leden vervuld, ze zijn tevreden over de service van de ANBO. Zij geven echter aan te verwachtten dat zij pas in de toekomst meer binding met de ANBO zullen krijgen door middel van deelname aan activiteiten. Leden die lid zijn geworden vanwege de informatievoorziening die ANBO levert, voelen zich niet zozeer verbonden met de ANBO, maar maken wel graag gebruik van de informatieve artikelen in ANBO Magazine. Deze leden maken gebruik van de kennis waar ANBO beschikking over heeft. De mate waarin de behoefte van de diverse groepen vervuld wordt, leidt echter niet altijd tot een sterkere binding met de ANBO. Het is belangrijk om te beseffen dat ieder lid een eigen doel voor ogen heeft. De mate waarin leden binding met de ANBO verwachten en willen, kan dan ook variëren. Binding met de ANBO wordt voornamelijk op lokaal niveau ervaren, omdat hier het persoonlijk contact het grootst is. Er bestaan verschillende leden met verschillende wensen en uiteindelijk is het van belang om te beseffen dat deze diverse behoeften op verschillende manieren vervuld kunnen worden. Zoals gezegd spelen niet alleen de behoeften van leden een rol, de herkenning van hun waarden in die van de ANBO is ook van belang. Herkenning van waarden gebeurt voornamelijk door middel van ANBO Magazine. In ANBO Magazine lezen leden over onderwerpen die hen aanspreken en die overeenkomen met hun eigen waarden. Op basis van deze waarden kunnen zij zich ook verbonden voelen met de ANBO. Onderwerpen die overeenkomen met de waarden van de ANBO en waar leden dus waarde aan hechten zijn onder andere: verenigingsgerelateerde artikelen met het oog op belangenbehartiging en lifestyle artikelen gericht op hobby’s, vrijetijdsbesteding en gezondheid. In dit advies komt nadrukkelijk aan de orde dat “Ieder lid telt” want ieder individueel lid telt en is zich bewust van de mate waarin zijn behoeften worden vervuld en de waarden die hij herkent. Het is van belang om hier in de toekomst rekening mee te houden want ook voor de ANBO geldt tenslotte: “Ieder lid telt”.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent434729 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title"Ieder lid telt" Adviesrapport ter ondersteuning van de binding tussen de leden en de ANBO en de rol van ANBO Magazine hier in.
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsANBO
dc.subject.keywordsledenbinding
dc.subject.keywordsmagazine
dc.subject.courseuuBestuurs- en organisatiewetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record