Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorvan Linge, R.
dc.contributor.authorLiu, K.K.
dc.date.accessioned2010-07-30T17:01:46Z
dc.date.available2010-07-30
dc.date.available2010-07-30T17:01:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/5043
dc.description.abstractSamenvatting Titel: Zelfzorghandelingen en zelfzorgbeslissingen bij patiënten met diabetes mellitus: met mate? Achtergrond: Adequate zelfzorg bij patiënten met diabetes mellitus zorgt ervoor dat de chronische complicaties op langer termijn voorkomen, uitgesteld of vertraagt worden. Voor een adequate zelfzorg voert de patiënt met diabetes mellitus dagelijks zelfzorghandelingen uit en neemt ook dagelijks zelfzorgbeslissingen. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de mate van zelfzorg m.b.t. dieet, insulinetherapie, bloedsuiker controleren en complicaties bij patiënten met diabetes mellitus. Onderzoeksvraag: In welke mate beheersen patiënten met DM zelfzorg in een perifeer ziekenhuis? Methode: Het is een prospectief, beschrijvend, kwantitatief onderzoek onder patiënten met diabetes mellitus in een perifeer ziekenhuis in de periode januari 2010 tot en met 30 april 2010. De zelfzorg word onderzocht m.b.v. Leuvense Diabetes Zelfzorg schaal. Voor dit onderzoek is deze vragenlijst aangepast. De antwoorden van de stellingen in de vragenlijst hebben een codering van 1 (‘nooit’) t/m 5 (‘altijd’) gekregen. De vragenlijst wordt geanalyseerd, dit m.b.v. beschrijvende statistiek. Resultaten: De steekproef bestond uit 31 patiënten, waarvan 14 van de afdeling. Uit de resultaten blijkt dat er verschil is tussen de afdeling en de polikliniek. De grootste verschil zit tussen de zelfzorghandeling bij bloedsuiker controleren en bij zelfzorgbeslissingen bij complicaties. Daarnaast blijkt ook dat de gemiddelde van de afdeling dichter bij elkaar liggen dan op de polikliniek. De cronbach’s alpha voor de aangepaste vragenlijst is 0.90. Conclusie: De mate van zelfzorg is redelijk voor deze steekproef. De mate van zelfzorg m.b.t. zelfzorghandelingen bij insulinetherapie en zelfhandelingen bij complicaties is goed. In tegenstelling tot de zelfzorgbeslissingen bij dieet en complicaties is de mate van zelfzorg slecht. Aanbevelingen: Om zelfzorgbeslissingen te bevorderen bij dieet kan vaker beroep worden gedaan op de diëtiste, en bij complicaties de diabetesverpleegkundigen. Het bevorderen van zelfzorgbeslissingen kan gedaan worden door middel een openvragenlijst vooraf het consult. abstract Title: self management by patients with diabetes mellitus: with moderation? Aim: self management is important by patients with diabetes mellitus, because that the chronic complications become on longer period occur, postponed or slows down. For self management must the patient with diabetes daily self-care operations and also self-care decisions. The aim of the research is insight in the degree of self care to diet, insulin therapy, blood sugar checks and complications at patients with diabetes mellitus. research question: What is the degree of self care by patients with diabetes mellitus peripheral hospital? Method: It is prospectief, describing, quantitative research under patients with diabetes mellitus in a peripheral hospital in the period January 2010 up to 30 April 2010. The self care by means of Leuvense diabetes self care scale. For this research this questionnaire has been adapted. The answers of the propositions in the questionnaire have a coding of 1 (`never') till 5 (`always'). The questionnaire is analysed, by descriptive statistics. Results: The sample existed from 31 patients, of which 14 of the department. From the results becomes clear that there is difference between the department and the policlinic. The largest difference between self care operation at blood sugar checks and self care decisions at complications. The cronbach alpha for the adapted questionnaire are 0.90. Conclusion: The degree of self care is reasonable for this sample. The degree of self care with operations at insulin therapy and self operations at complications is good. In contrast to the self care decisions at diet and complications self care was bad. Recommendations: To promote self care decisions at diet more often can be appealed to the nurses of the diet , and at complications the diabetes nurses. The promotion of self care decisions can be done by a questionnaire in advance the consultation.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent94889 bytes
dc.format.extent312574 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleZelfzorghandelingen en zelfzorgbeslissingen bij patiënten met diabetes mellitus: met mate?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKeywords: Self management, Patients with diabetes mellitus, hospital, Leuvense Diabetes scale,
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record