Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorYperen, T.A. van
dc.contributor.advisorReith, W.
dc.contributor.authorSnaaijer, H.B.
dc.date.accessioned2010-07-22T17:00:42Z
dc.date.available2010-07-22
dc.date.available2010-07-22T17:00:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/4827
dc.description.abstractAchtergrond: Er is sinds een aantal jaren groeiende belangstelling voor de effectiviteit van interventies. Echter, de beschikbaarheid van effectieve interventies leidt niet automatisch tot ingebruikname daarvan. Het onderzoeksterrein naar de effectiviteit van interventies is daarmee uitgebreid met onderzoek naar de invoering in de praktijk. Doel: Het huidig praktijkgestuurde onderzoek is onderdeel van een longitudinaal onderzoek naar effectieve en duurzame implementatie van de methodiek ‘Ambulante hulp’ bij Stichting Jeugdformaat. Het huidig onderzoek richt zich op werkbegeleiding door leidinggevenden en consulten door gedragswetenschappers met ambulant hulpverleners als strategie voor de borging van de geïmplementeerde interventie, de methodiek ‘Ambulante hulp’. Het doel is om mogelijke verschillen tussen leidinggeven en gedragswetenschappers te onderzoeken. Verwacht wordt dat de werkbegeleiding door leidinggeven inhoudelijk verschilt van de consulten door gedragswetenschappers. Methode: De populatie bestaat uit acht teams, samengesteld uit ambulant hulpverleners, leidinggevenden en gedragswetenschappers, die in de periode oktober 2008 tot november 2009 vragenlijsten hebben ingevuld over werkbegeleiding en consulten (N = 954). De analyses zijn op twee geaggregeerde databestanden, team niveau (n = 109) en functie niveau (n = 187), uitgevoerd. De data zijn verzameld middels de vragenlijsten ‘werkbegeleiding’ en ‘consulten’, die na elk gesprek van leidinggeven, respectievelijk gedragswetenschappers met ambulant hulpverleners zijn ingevuld. Een deel van de verzamelde vragenlijsten is gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Resultaten: Tussen verschillende teams worden verschillen tussen leidinggevenden en gedragswetenschappers op nagenoeg alle aspecten van werkbegeleiding en consulten gevonden. Er worden minder en kleinere verschillen gevonden tussen de groep leidinggevenden en de groep gedragswetenschappers. Verder wordt er een onderlinge samenhang tussen de verschillende aspecten van de werkbegeleiding en consulten gevonden, waarbij drie achterliggende factoren onderscheiden kunnen worden. Uit analyses blijkt dat de factor ‘hulpverlener’ door zowel leidinggevenden als gedragswetenschappers het meest wordt besproken. Conclusie: Er lijken slechts kleine verschillen te bestaan tussen de werkbegeleiding door leidinggevenden en de consulten door gedragswetenschappers. Daarbij wordt zowel door leidinggevenden als door gedragswetenschappers het meest de factor ‘hulpverlener’ besproken. Mogelijk spelen mediatoren een rol, of worden de werkbegeleiding en consulten niet, zoals bedoeld, als borgingsstrategie voor de methodiek ‘Ambulante hulp’ ingezet. Aanbevolen wordt om meer kwantitatief en kwalitatief onderzoek te doen naar het implementatieproces van de methodiek ‘Ambulante hulp’ als geheel, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele mediatoren. Background: For some years now, there has been an increased interest in the effectiveness of interventions. However, the availability of effective interventions does not necessarily imply usage of these interventions. Research on the effectiveness of interventions has therefore been expanded with research on their implementation. Aim: The current practice-driven research is part of a longitudinal research into effective and durable implementation of the method ‘Ambulante hulp’ at Stichting Jeugdformaat. The current study focused on work supervision by superiors and consultation by developmental psychologists with ambulant care workers as a strategy for securing the implemented intervention, the method ‘Ambulante hulp’. Its aim is to examine possible differences between superiors and developmental psychologists. It was expected that, with respect to content, work supervision by superiors differs from consultation by developmental psychologists. Method: The population consisted of eight teams, with ambulant care workers, superiors and developmental psychologists, who have completed questionnaires concerning work supervision and consultation, during the period of October 2008 until November 2009 (N = 954). The data was collected by using the questionnaires ‘werkbegeleiding’ en ‘consulten’, which have been completed after every meeting between superiors, respectively developmental psychologists with ambulant care workers. Part of the collected questionnaires has been used for answering the research questions. The analyses have been performed on two aggregated datasets, team level (n = 109) en function level (n = 187). Results: Between different teams, differences between superiors and developmental psychologists have been found on nearly all aspects of work supervision and consults. Fewer and smaller differences were found between the group superiors and the group developmental psychologists. Also, a relatedness between the different aspects of work supervision and consultation was found, three underlying factors were distinguished. Analyses show that the ‘care worker’ factor is being discussed the most by both superiors and developmental psychologists. Conclusion: There appear to be only small differences between work supervision by superiors and consults by developmental psychologists. Both superiors and developmental psychologists mostly discuss the ‘care worker’ factor. It is possible that mediators play a role, or that the work supervision and consults are not being used as intended, as a strategy to secure implementation of the method ‘Ambulante hulp’. Further quantitative and qualitative research on the implementation process as a whole, taking into account the possible influence of mediators, is recommended.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent442903 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWerkbegeleiding en consulten als implementatiestrategie bij Stichting Jeugdformaat: In hoeverre verschilt de werkbegeleiding door leidinggevenden aan ambulant hulpverleners van de consultatie door gedragswetenschappers aan ambulant hulpverleners?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsImplementatie
dc.subject.keywordsborging
dc.subject.keywordswerkbegeleiding
dc.subject.keywordsconsultatie
dc.subject.keywordsimplementation
dc.subject.keywordssecuring
dc.subject.keywordswork supervision
dc.subject.keywordsconsultation
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record