Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVink, E.
dc.contributor.authorEijgensteijn, Q.
dc.date.accessioned2018-12-10T18:00:26Z
dc.date.available2018-12-10T18:00:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/40610
dc.description.abstractAanleiding: Er is sprake van een toenemende importantie van sport voor de maatschappij. Dit belang, dat aan sport wordt gehecht, is te verklaren vanuit de grote omvang van de sector en de functie van sport als middel voor maatschappelijke doelen. Echter het sportlandschap verandert; de sportdeelname stijgt door de opkomst van anders georganiseerde sport, maar georganiseerde sportdeelname blijft achter. De opkomst van anders georganiseerde sport, sport buiten verenigingen om, zorgt voor nieuwe vraagstukken waar beleidsambtenaren mee moeten omgaan. Deze vraagstukken gaan onder meer over het veranderende gebruik van de openbare ruimte, de accommodaties die gemeenten beheren, nieuwe gesprekspartners zoals commerciële aanbieders van anders georganiseerde sport met wie zij te maken krijgen en nieuwe behoeften van de burgers. Om te achterhalen hoe de gemeenten omgaan met deze nieuwe vraagstukken is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kijk van beleidsambtenaren sport op de opkomende sportvorm: anders georganiseerde sport. Doelstelling: Het specifieke doel van deze scriptie is het doorgronden van de betekenis die beleidsambtenaren sport geven aan de anders georganiseerde sport. Hierbij ligt de focus op: 1. de opkomst van anders georganiseerde sport; 2. de anders georganiseerde sport als mogelijk middel voor het bereiken van maatschappelijke doelen; 3. de rol van de beleidsambtenaar sport ten aanzien van anders georganiseerde sport. Vraagstelling: Bovenstaande doelstelling leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Welke betekenis geven beleidsambtenaren sport aan anders georganiseerde sport? Methode: Om tot een antwoord te komen op deze vraag zijn in dit kwalitatieve onderzoek 4 open interviews en 10 semigestructureerde interviews afgenomen bij beleidsambtenaren sport. In dit onderzoek ben ik uitgegaan van een interpretivistische benadering. Ten behoeve van de analyse is een theoretisch kader samengesteld waarin het concept betekenisgeving is gerelateerd aan theorie op macroniveau (individualisering van de maatschappij), mesoniveau (taakopvatting van de gemeente) en microniveau (het individu in de functie beleidsambtenaar sport). Conclusie: Via bovenstaande methode zijn de volgende conclusies getrokken. Beleidsambtenaren zien de opkomst van anders georganiseerde sport als een uiting van de behoefte van burgers om ongebonden te sporten. Kijkend naar de maatschappelijke waarde die aan deze opkomst wordt toegekend, heeft elk sportverband binnen de anders georganiseerde sport (de individuele sporter, de ongebonden groep sporters en de commerciële sport) eigen kenmerken. Allen dragen bij aan sport- en beweeg participatie, maar enkel aan ongebonden groepen worden sociale waarden toegekend. De sportverbanden worden door beleidsambtenaren gerelateerd aan gezondheidsbevordering, maar er zijn ook beleidsambtenaren die zich kritisch uiten over de kwaliteit van het commercieel sportaanbod ten aanzien van de gezondheidsdoelstellingen. Een aantal respondenten geeft aan niet of nauwelijks samen te werken met commerciële aanbieders, waar anderen juist constructies bedenken om, ondanks beperkingen door de Wet Markt en Overheid, samen te werken met deze partijen. Als er naar de opvattingen van de beleidsambtenaren sport op hun eigen rol wordt gekeken, valt op dat er relatief weinig aandacht uitgaat naar anders georganiseerde sport. Zowel een beperkte noodzaak voor ondersteuning als beperkte mogelijkheden hiertoe worden als verklaring gegeven. Beleidsambtenaren sport lijken ofwel een loslatende ofwel een stimulerende rol aan te nemen ten aanzien van de verschillende anders georganiseerde sportverbanden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent794602
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleAnders georganiseerde sport, mee bewegen?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAnders georganiseerde sport, ongebonden sport, individuele sport, georganiseerde sport, betekenisgeving, beleidsambtenaar sport, lokaal sportbeleid, gemeenten, individualisering, openbare ruimte, omgevingswet, wet markt en overheid, commerciële sportaanbieders, sportschool, fitnessschool
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record