Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHeinen, dr. M.
dc.contributor.advisorWestland, dr. H.
dc.contributor.authorVulpen, G.M. van
dc.date.accessioned2020-09-07T18:00:23Z
dc.date.available2020-09-07T18:00:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/37512
dc.description.abstractAbstract Title: Nurse Handover to Maternity Home Care from the Patient’s Perspective after discharge from a tertiary hospital. Background: Adequate handover facilitates the transmission of essential information and is important for continuity of care. Engaging patients and their family during healthcare delivery and the transition of care contributes to patient-centred care and is crucial to ensuring patient safety and improving the quality of the healthcare continuum. Literature does not clarify how the transfer of postpartum nursing care from the hospital to maternity home care is conducted in the Dutch system or how patients are involved in this transfer. Aim: To explore patients’ perspectives on nurse handover to maternity home care after discharge from a Dutch tertiary hospital with regard to experienced involvement, anticipation of patient needs, provision of information, information needs, and continuity of maternity care in order to identify gaps and opportunities for improvement. Method: A qualitative study using semi-structured interviews based on a topic list was conducted and thematically analysed. Results: Twelve patients participated until saturation was reached. Five themes emerged: ‘Hospital nurses provide practical support’, ‘Limited parental involvement, ‘A person-centred professional relationship stimulates patients’ confidence, ‘Maternity-home-care assistants support patients to take over care’ and ‘Temporarily changed information processing’. Conclusion: Despite patients’ positive experiences with discharge and transfer of care to maternity home care, nursing leadership is required to strengthen and professionalize discharge- and transition-related nursing by integrating evidence-based practice, patient-centred care, and patient involvement. These improvements contribute to increased patient satisfaction and empowerment and decreased patient distress, which improves parent-newborn interaction. Recommendations: Nursing leadership is needed to increase awareness of the nursing role in and importance of patient participation through education and peer supervision, effectively empowering nurses to actively involve parents. Future research should explore how nurses can best involve parents in discharge and transfer of care as well as the experiences of younger and non-Dutch-speaking mothers. Samenvatting Titel: De verpleegkundige overdracht naar de kraamzorg vanuit het perspectief van de patiënt na ontslag uit een tertiair ziekenhuis. Achtergrond: Adequate overdracht vergemakkelijkt de overdracht van essentiële informatie en bevordert de continuïteit van zorg. Het betrekken van patiënten en hun familie bij de zorgverlening en overdracht van zorg draagt bij aan patiëntgerichte zorg en is cruciaal om patiëntveiligheid en kwaliteitsverbetering te waarborgen. In de literatuur is het onduidelijk hoe de verpleegkundige overdracht in Nederland postpartum vanuit het ziekenhuis naar kraamzorg thuis plaatsvindt en op welke manier patiënten bij deze overdracht betrokken zijn. Doel: Onderzoeken van het patiënten perspectief op de verpleegkundige overdracht naar kraamzorg thuis na ontslag uit een Nederlands academisch ziekenhuis met betrekking tot ervaren betrokkenheid, afstemmen op behoeften, informatieverstrekking, informatiebehoeften en continuïteit van kraamzorg om hiaten en verbeterpunten te identificeren. Methode: Een kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews op basis van een topic lijst is uitgevoerd en thematisch geanalyseerd. Resultaten: Twaalf participanten zijn geïncludeerd tot datasaturatie werd bereikt. Vijf thema’s kwamen naar voren: ‘Verpleegkundigen in het ziekenhuis bieden praktische ondersteuning', 'Beperkte betrokkenheid van ouders', 'Door een persoonsgerichte professionele relatie voelen patiënten zich zekerder’, 'Kraamverzorgenden ondersteunen patiënten om de zorg over te nemen’ en 'Tijdelijk veranderde informatieverwerking’. Conclusie: Patiënten ervaren het ontslag en de overdracht van zorg naar de kraamzorg doorgaans als positief. Desondanks is verpleegkundig leiderschap nodig om deze verpleegkundige zorg te verbeteren en te professionaliseren. De integratie van evidence-based werken, patiëntgerichte zorg en patiënten meer betrekken in zorg, zal bijdragen aan patiënttevredenheid, empowerment en afname van stress. Dit verbetert de ouder-pasgeborene interactie. Aanbevelingen: Verpleegkundig leiderschap is nodig om verpleegkundigen bewust te maken van het belang van patiënt participatie en hun rol daarin door onderwijs en intervisie, waardoor verpleegkundigen ouders actief gaan betrekken in de zorg. Toekomstig onderzoek zal moeten verkennen hoe verpleegkundigen nieuwe ouders het beste kunnen betrekken bij ontslag en zorgoverdracht en ook de perspectieven van jongere en niet-Nederlandstalige patiënten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent448160
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleNurse Handover to Maternity Home Care from the Patient’s Perspective after discharge from a tertiary hospital.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKeywords: Patient-Centred Care, Patient Handover, Obstetrics Sleutelwoorden: Patiëntgerichte zorg, Patiëntoverdracht, Verloskunde
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record