Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTerlouw, Kees
dc.contributor.authorLeijenhorst, L.E. van
dc.date.accessioned2012-08-29T17:01:08Z
dc.date.available2012-08-29
dc.date.available2012-08-29T17:01:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/16189
dc.description.abstractDeze masterthesis gaat over de situatie van de informatievoorziening door de gemeente Nieuwegein over de leefbaarheid in de woonservicezones. In deze masterthesis wordt achtereenvolgens ingegaan op leefbaarheid, beleid in het algemeen, de woonservicezones, betrokken partijen en belangen en de situatie van de informatievoorziening door de gemeente Nieuwegein. Leefbaarheid is geen gemakkelijk begrip om te definiëren en er kan dan ook geen eenduidige definitie van leefbaarheid of de kwaliteit van de leefomgeving worden gegeven. Leefbaarheid is een erg subjectief begrip en het wordt ook vaak vanuit verschillende invalshoeken of disciplines benaderd. Toch is er wel overeenstemming gevonden over het feit dat leefbaarheid altijd te maken heeft met de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Leefbaarheid hangt nauw samen met de behoeften van mensen en de ontwikkelingen in de maatschappij. Met het bovenstaande als gegeven, is gekomen tot de volgende definitie die in deze masterthesis gebruikt wordt: “Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd aan worden gesteld”. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erg belangrijk geweest voor het opzetten van veel woonservicezones. Deze wet moet ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht eventuele beperking, mee moet kunnen doen in de maatschappij en dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In hoofdstuk 4 worden een aantal definities van woonservicezones genoemd. Onderdelen die in al die definities wel terug komen zijn dat een woonservicezone een ‘gewone’ wijk is met een buitengewoon voorzieningenniveau, maar waar de zorg niet overheerst. Het doel van de woonservicezones is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, ongeacht eventuele beperkingen of zorgbehoefte. Als visie van de woonservicezones in Nieuwegein wordt genoemd: “In Nieuwegein willen we prettige en evenwichtige wijken voor iedereen. Bewoners kunnen deelnemen aan de maatschappij, uitgaande van zelfregie en empowerment. De gemeente wil dit samen met haar maatschappelijke partners bevorderen en ondersteuning bieden waar nodig” (Stuurgroep en Projectgroep woonservicezones Nieuwegein, 2010, p.9). Het doel van de woonservicezones in Nieuwegein is “het realiseren van kwaliteit van leven in alle levensdomeinen voor de bewoners van Nieuwegein” (Stuurgroep en Projectgroep woonservicezones Nieuwegein, 2010, p.9). De inwoners van Nieuwegein zouden zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen zijn en de kwaliteit van leven moeten kunnen ervaren, ongeacht leeftijd, sociaal economische situatie of eventuele handicap of beperking. De gemeente Nieuwegein werkt hierin samen met maatschappelijke organisaties. De woonservicezones Nieuwegein is een netwerksamenwerking. Op stedelijk niveau functioneert een bestuurlijk overleg (het Bestuurlijk Netwerk), en een managementgroep (de Klankbordgroep). Daarnaast zijn er op het niveau van de woonservicezones uitvoerende taakgroepen. In Nieuwegein zijn vijf woonservicezones, die alle wijken van Nieuwegein dekken. Zowel op beleidsmatig niveau als op het niveau van de burgers is de informatievoorziening over leefbaarheid in de woonservicezones erg belangrijk. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de informatie over de leefbaarheid in de woonservicezones van belang is, namelijk: er is een effectievere wijkenaanpak mogelijk en de bewoners zijn beter op de hoogte, waardoor zij beter de weg naar hulpverlening weten te vinden. Leefbaarheid is een subjectief en contextafhankelijk begrip en het is daarom lastig om hier een standaard beleid op te maken. Het is erg belangrijk om altijd rekening te houden met de context van een bepaalde wijk of buurt, omdat leefbaarheid in grote mate contextafhankelijk is. De kwaliteit van de leefomgeving van een gebied is altijd afhankelijk van de plaats, cultuur en sociale groep. Dit kan zelfs nog per groep of per persoon verschillen. Wat dus erg belangrijk is bij het maken van beleid is dat er rekening gehouden wordt met de behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers van de ruimte, omdat leefbaarheid met name gaat over in hoeverre de omgeving aansluit bij de behoeften van mensen. Er moet nagedacht worden over wat mensen een prettige leefomgeving vinden, of een prettige omgeving om te werken. Daarnaast is beleid vaak gebaseerd op objectieve feiten, terwijl vaak ook juist de subjectieve (‘zachte’) aspecten erg belangrijk zijn voor het maken van beleid over leefbaarheid. Leefbaarheid is immers erg subjectief en gaat vooral over hoe mensen de omgeving ervaren. Er zijn verschillende kanalen en er is verschillende informatie beschikbaar om de leefbaarheid in de wijken en woonservicezones te monitoren. De gemeente Nieuwegein acht het zeer belangrijk om die leefbaarheid te kunnen monitoren, zodat er ingegrepen kan worden waar nodig. Er is een aantal kanalen via wie veel informatie over de wijken binnenkomt, dit zijn: • Wijkmanagers en taakgroepen • Het Bestuurlijk Netwerk • Contact met partners van de woonservicezones • De inwonersenquête Er is een aantal knelpunten op het gebied van de informatievoorziening over de leefbaarheid in de woonservicezones waar de gemeente Nieuwegein mee geconfronteerd wordt. Deze hebben vooral betrekking op de belangrijke aspecten voor het maken van beleid: samenwerking, bewoners centraal stellen, de signalering van problemen en bestuurlijke betrokkenheid. Een voorbeeld van zo’n knelpunt is dat de afstand tussen de gemeente en de inwoners te groot is waardoor de gemeente vaak niet goed weet wat de inwoners willen en wat er echt speelt in de wijken. De gemeente kent haar inwoners op dit moment nog niet goed genoeg om gericht genoeg in te kunnen grijpen. Ook zouden de inwoners meer betrokken kunnen worden door de gemeente. Een ander knelpunt is de bekendheid van de woonservicezones. Veel inwoners blijken niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van het bestaan van en de ontwikkelingen in de woonservicezones. Vaak weten zij ook niet eens in welke woonservicezone ze wonen. Door middel van folders en voorlichting zou de bekendheid van de woonservicezones vergroot kunnen worden. Ten slotte zouden de signalen over de problemen in de wijk beter gebruikt moeten worden. Die signalen worden nu nog niet voldoende gedeeld met andere organisaties. Als de signalering van de problemen wordt verbeterd, is het ook mogelijk om gerichter beleid te maken. Een centraal meldsysteem waarin alle betrokken partijen problemen kunnen melden zou een oplossing kunnen zijn voor dit knelpunt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1261272 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe situatie van de informatievoorziening door de gemeente Nieuwegein over de leefbaarheid in de woonservicezones
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsleefbaarheid, woonservicezones, Nieuwegein, gemeentelijk beleid, Wmo, informatievoorziening leefbaarheid, informatievoorziening woonservicezones
dc.subject.courseuuGeo-communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record