Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNoordegraaf, M.
dc.contributor.authorWeemstra, L.
dc.date.accessioned2013-12-10T06:00:45Z
dc.date.available2013-12-10T06:00:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15510
dc.description.abstractDit onderzoek richt zich op de professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De professionalisering van schoolleiders is te plaatsen in de toenemende professionaliseringsambitie van publieke managers de laatste jaren. Met het professionaliseren van managers ontstaat er volgens Noordegraaf (2007) een nieuwe vorm van professionaliteit, dat kan worden aangeduid met de term ' hybridized professionalism' . Het betreft hier het herinterpreteren van de traditionele professionaliteit. Professionaliteit is niet langer alleen meer voorbehouden aan artsen en advocaten, maar kan in allerlei beroepsverbanden ontwikkeld worden. Het herinterpreteren van de traditionele professionaliteit heeft als gevolg dat er geen eenduidige definitie bestaat van wat het vak van publieke manager inhoudt. Bij de hybride vorm van professionaliteit krijgt het vak betekenis door de interactie tussen de betrokken actoren. Deze actoren hebben een eigen visie op hoe het vak vorm moet krijgen (van der Meulen 2009). De betekenis die de actoren geven aan het vak is vaak niet hetzelfde. Er bestaan tegenstrijdige interpretaties van wat het vak inhoudt. De professionaliseringsprocessen van publieke managers gaan veelal gepaard met strijdige betekenissen. Er bestaat strijd om professionaliteit. In dit onderzoek staat de VO-raad centraal. De VO-raad is een brancheorganisatie. Dit houdt in dat de VO-raad aan de ene kant samen met het ministerie van OCW beleid opstelt om de professionalisering van schoolleiders vorm te geven en dat zij aan de andere kant de belangen behartigt van schoolbestuurders/-leiders. Vraag is hoe de VO-raad, die rekening moet houden met zowel de wensen van schoolbestuurders/-leiders als de wensen van het ministerie, met deze verschillende betekenissen om kan gaan. In dit onderzoek staat dit spanningsveld centraal. Om te onderzoeken hoe de VO-raad met dat spanningsveld omgaat, wordt het professionaliseringsproces onderzocht aan de hand van het professionaliseringsproject van de VO-raad: ' De VO-academie' . De VO-academie is feilloos in te passen in de professionaliseringsprocessen van andere publieke managers. Ook in de VO-academie staat educatie, het opstellen van een gedragscode en het wettelijk verankeren van de beroepsgroep centraal. Over de manier waarop deze pijlers moeten worden ingericht bestaan, zoals eerder is verondersteld, strijdige betekenissen. De actoren die bij het proces betrokken zijn, hebben een eigen idee over de manier waarop de pijlers educatie, gedragscode en wettelijke verankering moeten worden ingericht. Er bestaat ambiguïteit in betekenisgeving. Uit de empirie blijkt dat er voornamelijk verschil in betekenis bestaat tussen een deel van de schoolbestuurders/-leiders en de VO-raad. De schoolbestuurders/-leiders zijn immers verdeeld over de inrichting van het professionaliseringsproces. Slechts een deel van deze groep is het eens met de ideeën van de VO-academie. De opvattingen van het ministerie komen redelijk overeen met die van de VO-raad. Naast dat er ambiguïteit bestaat in betekenis tussen de actoren, blijkt dat er tevens ambiguïteit in betekenis bestaat binnen de VO-raad. Zo bestaat er binnen de VO-raad verwarring over de toekomst van de VO-academie en de invulling van de pijlers educatie en wettelijke verankering. De VO-raad moet dus sturen op een gedeelde betekenis binnen de eigen organisatie (om verwarring te voorkomen) en sturen op een gedeelde betekenis bij een deel van de schoolbestuurders/-leiders. Uit de literatuur blijkt dat de VO-raad kan sturen via taal, handelingen en objecten. Door gebruik te maken van deze sturingselementen kunnen bestaande betekenissen worden aangepast en nieuwe betekenissen worden gecreëerd. Uit de empirie blijkt echter dat het sturen op betekenis in de praktijk lastiger is dan dat het op het eerste gezicht lijkt. De realiteit leert dat het opstellen van een professionaliseringsproject vaak veel praktischer van aard is. Eerst is het van belang om de afspraken uit het Bestuursakkoord na te komen. Het ministerie heeft doelstellingen opgesteld en daar gaat veel geld mee gemoeid. Het op een juiste manier uitdragen van de VO-academie is belangrijk, maar vindt dus later in het proces plaats. Hier moet immers budget, mankracht, tijd en aandacht voor zijn. Pas wanneer deze ' praktische zaken' geregeld zijn, kan er worden gestuurd op een gedeeld beeld binnen de VO-raad en kan er aandacht worden besteed aan hoe de VO-academie uitgedragen wordt naar schoolbestuurders en ' leiders. Het rekening houden met de belangen van de overheid en met die van schoolbestuurders/-leiders vindt dus na elkaar plaats. Bij de invulling van het programma wordt eerst rekening gehouden met de praktische eisen vanuit het ministerie, waarna de inhoud kan worden aangepast door te sturen op betekenis. Uit de interviews met de actoren komen drie punten naar voren waarop de VO-raad kan sturen op betekenis. Bij het sturingselement taal is het van belang dat er passende taal wordt gebruikt. Er moet worden nagedacht over de woorden, de toonzetting en de maatvoering die past bij datgene waar de VO-raad naartoe wil. De VO-raad moet nadenken op welke terreinen ze vooral standvastig, duidelijk en helder willen zijn en op welke terreinen voorzichtigheid gewenst is. De belangrijkste handeling om te sturen op betekenis is het organiseren van regiobijeenkomsten. Het voordeel van deze regiobijeenkomsten is dat de VO-raad een grote gemêleerde groep kan bereiken, zoals bestuurders, vestigingsdirecteuren en teamleiders. Hierdoor kan de boodschap aan veel leden uitgedragen worden en kan de VO-raad informatie krijgen van een brede groep mensen. Het belangrijkste object waarmee de VO-raad kan sturen op betekenis is de website. De website is het visitekaartje van de VO-academie. De website moet een actief platform zijn voor schoolleiders die hun professionaliseringsroute willen uitstippelen. Het is dus van belang dat de website de komende tijd verder wordt ingericht, zodat schoolleiders met al hun professionaliseringsvragen terecht kunnen op de site van de VO-academie. Het succes van de VO-academie hangt zeer nauw samen met het functioneren van de website. Dit onderzoek heeft inzicht proberen te verschaffen in de hoe de VO-raad strijd om professionaliteit kan managen. Het zijn ' oplossingen' voor de manier waarop de VO-raad om kan gaan met haar intermediaire rol tussen het veld en het ministerie. Het blijkt dat de VO-raad eerst moet voldoen aan de eisen van het ministerie voordat zij kan sturen op een gedeelde betekenis binnen de VO-raad en kan sturen op de betekenis van schoolbestuurders en ' leiders. Naast het in acht nemen van deze manieren om de strijd om professionaliteit te managen, moet de VO-raad zich er echter ook bewust van zijn dat het nog maar de vraag is in hoeverre de VO-raad het draagvlak onder bestuurders en leiders kan vergroten. Het veld is bijna op alle terreinen verdeeld. Hierdoor is het niet reëel dat de VO-raad het hele veld achter zich krijgt. Door te veranderen van koers, kan de VO-raad andere schoolbestuurders en ' leiders verliezen. Wellicht moet de VO-raad zich ervan bewust zijn dat zij niet om kan gaan met alle verschillende betekenissen. Er zal altijd een groep schoolbestuurders/-leiders bestaan waarvan de belangen niet behartigd worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1267351
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe verwarde VO-raad en het verdeelde veld: Een verkennend onderzoek naar hoe de VO-raad om kan gaan met de strijd om professionaliteit
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsprofessionalisering schoolleiders in het voortgezet onderwijs, brancheorganisaties, strijd om professionaliteit, ambiguïteit in betekenis
dc.subject.courseuuPubliek management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record