Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorvan Veenendaal, drs. I.Y.E.
dc.contributor.authorHaafkens, R.
dc.date.accessioned2013-12-07T05:01:00Z
dc.date.available2013-12-07T05:01:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/15427
dc.description.abstractIn deze masterscriptie is vanuit een interpretatief paradigma met behulp van kwalitatieve methoden onderzoek gedaan naar de semiotische werking van ' A message to all World leaders' . Een videoboodschap van Anonymous die op Youtube te zien is. Aanleiding voor dit onderzoek is de steeds groter wordende invloed op de maatschappij van ICT. Het gebruik van digitale middelen door activisten neemt toe, soms zijn deze middelen illegaal, dit verschijnsel heet hacktivisme. Bij dit onderzoek heeft de volgende vraag centraal gestaan; Hoe geven Nederlandse hoogopgeleiden betekenis aan de videoboodschap; A Message to All World Leaders, van Anonymous die op Youtube te zien is? Om deze vraag te beantwoorden zijn een viertal deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag is; wat zegt de wetenschappelijke literatuur over hacktivsme? Deze deelvraag is beantwoord door middel van het uitvoeren van een literatuurstudie naar hacktivisme. Hacktivisme kan gedefinieerd worden als het geweldloze gebruik van legaal en illegaal ambigue middelen om politieke doelen te bereiken (Samuel, 2004, p. 2). In de wetenschappelijke literatuur zijn twee perspectieven dominant, welke ik het sociale en het ICT perspectief noem. Het sociale perspectief bekijkt hacktivisme als een digitale vorm van activisme en heeft aandacht voor de mogelijkheden tot politieke participatie. Het ICT perspectief benadert hacktivisme als een ICT beveiligingsvraagstuk. De tweede deelvraag in dit onderzoek is; wat zegt de wetenschappelijke literatuur over Anonymous? Deze vraag is beantwoord door het verrichten van een literatuurstudie. De resultaten hebben geleidt tot een duidelijk beeld van de afzender en heeft de context van de videoboodschap is Anonymous beschreven. Anonymous is een gemeenschap met anonieme leden, die geen formeel lidmaatschap en leiderschap kent. De acties van Anonymous zijn de uitkomst van een (evolutionair) proces binnen die gemeenschap. Anonymous streeft politieke doelen na en maakt hierbij gebruik van digitale middelen die (soms) illegaal zijn. Vervolgens is deelvraag drie aan bod gekomen; wat zegt de wetenschappelijke literatuur over semiotiek en betekenisgeving? Deze vraag is beantwoord door middel van het uitvoeren van een literatuurstudie en heeft geleid tot een analyse instrument voor de semiotische analyse. De vierde deelvraag luidt als volgt; welke tekens spelen een rol van betekenis in de videoboodschap van Annymous? Om deze vraag te beantwoorden heb ik een semiotische analyse van de videoboodschap gemaakt. Door middel van de semiotische analyse kon ik aangeven hoe de tekens in de videoboodschap betekenis creëren, gebaseerd op mijn eigen interpretatie. De videoboodschap toont beelden van politieke leiders, oorlog, onderdrukking, kapitalisme, technologische vooruitgang en opstand. Al eeuwen worden kennis, ethiek en technologie geconditioneerd door de elite. Met de komst van technologische vooruitgang is de onderdrukking van de mensen niet meer mogelijk. Door digitale en fysieke eenwording is een groot collectief bewustzijn ontstaan. Hierdoor kunnen mensen niet langer voor de gek worden gehouden. Door vrijheid op internet ontstaat er vrijheid over de hele wereld. De videoboodschap sluit af met het verzoek om je bij Anonymous aan te sluiten. Uit mijn eigen analyse blijkt dat het verhaal een belangrijke rol speelt in de videoboodschap, de ' story of conspiracy' van Stone (2002) is duidelijk herkenbaar, dit is een variant op de ' story of helplessness and control' . Metaforen worden strategisch gebruikt om positieve of negatieve eigenschappen van zaken in de videoboodschap te benadrukken. De gebruikte beelden van politieke leiders, oorlog, onderdrukking, kapitalisme, technologische vooruitgang en opstand ondersteunen het verhaal op effectieve wijze. Uit mijn semiotische analyse blijkt dat er weinig elementen in de videoboodschap aanwezig zijn die de kijker persoonlijk bij de videoboodschap zullen betrekken. In de video speelt het geluid een belangrijke rol omdat het verhaal door middel van een voice-over vertelt wordt, ter ondersteuning wordt er dramatische muziek gebruikt. De vijfde deelvraag is; welke tekens uit de videoboodschap 'A Message to All World Leaders' worden door hoger opgeleiden Nederlanders erkent en hoe worden deze geïnterpreteerd? Om deze vraag te beantwoorden zijn er semigestructureerde interviews afgenomen met tien respondenten. Dit is gedaan aan de hand van een topic lijst, welke gebaseerd is op het eerder genoemde onderzoeksinstrument. Het verhaal van ' conspiracy' wordt gedeeltelijk herkent door de respondenten. Twee van de tien respondenten herkennen de belangrijkste elementen, terwijl de andere respondenten enkele elementen herkennen. Zeven van de tien respondenten geven aan dat de beelden van oorlog belangrijk zijn in de videoboodschap. De schuld aan de ellende die de oorlog representeert wordt gelegd bij de politieke leiders. De beelden worden gepercipieerd als een geschetste tegenstelling tussen het volk en de machthebbers. Op basis van analyse van de resultaten met betrekking tot de interpersoonlijke metafunctie blijkt dat acht van de tien respondenten zich niet betrokken voelen bij de videoboodschap. Drie van de tien respondenten konden zich niet identificeren met het onderwerp van hacken of protest. Vier van de tien respondenten konden zich niet herkennen in het geschetste beeld van de wereld en voelden zich daarom niet betrokken bij de videoboodschap. Alle respondenten vinden dat het tempo waarin de coördinatie van shot A naar B verloopt erg hoog is. Zeven van de tien respondenten vinden dat de videoboodschap door haar hoge tempo de aandacht trekt en dat het hoge tempo geen afbreuk deed aan de verwerking van de videoboodschap. Alle tien de respondenten zijn positief over de achtergrondmuziek. Ze geven aan dat de muziek bijdraagt aan de spanning en dat het de boodschap goed ondersteunt. Acht van de tien respondenten waren minder positief over de voiceover omdat ze vinden dat deze slecht te verstaan is. Herkenning speelt een grote rol de bij de betekenisgeving aan de videoboodschap van Anonymous door van hoog opgeleiden Nederlanders. Acht van de tien respondenten kunnen zich niet identificeren met het getoonde beeld van de wereld, of kunnen zich niet identificeren met het onderwerp van (h)activisme. Hierdoor voelen zij zich niet aangesproken door de videoboodschap. De respondenten selecteren de beelden die ze wel herkennen en die hen wel aanspreken als het gaat om het geven van betekenis aan de videoboodschap. Er wordt aan de afzonderlijke beelden geen betekenis gegeven maar de beelden worden gegroepeerd. Aan deze groepen wordt vervolgens betekenis toegekend. De coördinatie van shot A naar B speelt daarom een belangrijke rol bij de betekenisgeving. De coördinatie van de shots hangt samen met de achtergrondmuziek en de voiceover en de respondenten geven allemaal aan dat de muziek de boodschap dramatischer maakt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2129592
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDigitaal activisme anno 2012
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsCommunicatie, semiotiek, hacktivisme, Anonymous
dc.subject.courseuuCommunicatie, Beleid en Management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record