Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTeunissen, S.
dc.contributor.advisorVerboeket-Crul, C.
dc.contributor.advisorHooft-Leemans, G. van der
dc.contributor.authorVerschuren, N.
dc.date.accessioned2013-09-10T17:01:55Z
dc.date.available2013-09-10
dc.date.available2013-09-10T17:01:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/14734
dc.description.abstractSamenvatting Titel– “Het exploreren van de perceptie van verpleegkundigen en zorgvrijwilligers met betrekking tot het toepassen van aromatherapie bij uitbehandelde kankerpatiënten met symptoomlijden.” Introductie- Uitbehandelde kankerpatiënten lijden vaak onder symptomen van fysieke, psychologische, sociale en spirituele aard. Steeds meer uitbehandelde kankerpatiënten doen een beroep op complementaire interventies, zoals aromatherapie, omdat conventionele zorg symptomen onvoldoende lijkt te verlichten. Voor verpleegkundigen en zorgvrijwilligers is het vaak een complexe taak om te voldoen aan de behoeften en het verlichten van symptomen van palliatieve patiënten. Aandacht voor het toepassen van aromatherapie ter symptoombestrijding lijkt toe te nemen, maar er is niet veel bekend over de ervaringen van zorgverleners met dit fenomeen. Onderzoeksvraag- De hoofdvraag was: “Welke perceptie hebben verpleegkundigen en zorgvrijwilligers, die werken in Demeter, ten opzichte van het toepassen van aromatherapie bij uitbehandelde kankerpatiënten met symptoomlijden?" Het doel van het onderzoek was om inzicht te geven in de perceptie, ervaring en de visie van verpleegkundigen en zorgvrijwilligers met betrekking tot het toepassen van aromatherapie bij uitbehandelde kankerpatiënten met symptoomlijden. Methode- Het onderzoek was explorerend en beschrijvend met een fenomenologische benadering. Gegevens werden verzameld door middel van semigestructureerde interviews en geanalyseerd op basis van de interpretatieve fenomenologische analyse methode. Resultaten- Beschreven thema's zijn “sociaal-emotionele steun”, “machteloosheid”, “tevredenheid”, “symptomen”, “rituelen”, “visie op aromatherapie” en “aspecten bij het toepassen”. Intimiteit en emotionele steun zijn belangrijke aspecten van aromatherapie. Aanbevelingen- Kwalitatief onderzoek wordt aanbevolen om ervaringen van zorgverleners verder te exploreren, kwantitatief effectonderzoek wordt aanbevolen om effecten aan te tonen en om integratie van aromatherapie in de zorg te bevorderen. Advies is om aromatherapie te integreren in het verpleegkundig onderwijs om holistische zorgvisie te bevorderen. Conclusie- Aromatherapie wordt gezien als een nuttige, complementaire en holistische interventie voor zorgverleners en patiënten om het welzijn van patiënten te vergroten en symptoomlast in fysieke, sociale, psychologische en spirituele dimensies te verlichten. Summary Title – “Exploring the perception of nurses and care volunteers towards aromatherapy in advanced cancer patients with symptom burden: a qualitative study” Introduction – Advanced cancer patients often experience various symptoms which include physical, psychological, social and spiritual pain and suffering. More advanced cancer patients reach out to Complementary and Alternative Medicine interventions, such as aromatherapy, since conventional care seems insufficient to relief symptoms and discomforts. Meeting the needs and alleviating symptoms of dying patients presents a complex and often difficult challenge to nurses and care volunteers. Attention towards applying aromatherapy for symptom alleviation in advanced cancer patients seems to increase, but there is not much known about experiences of caregivers with towards . Research question Main research question was: “Which perception do nurses and care volunteers, who work in Demeter, have towards applying aromatherapy on advanced cancer patients with symptom burden?” This study aimed to explore and to provide insight into the perception, experience and vision of nurses and care volunteers about aromatherapy applied to advanced cancer patients with symptom burden. Method- The study had an exploratory and descriptive design with phenomenological approach. Data was collected through semi-structured interviews and analyzed based on interpretative phenomenological analysis method. Results- Described themes are “social and emotional support”, “powerlessness”, “satisfaction”, “symptoms”, “rituals”, “vision towards aromatherapy” and “aspects of application”. Intimacy and emotional support were identified as important aspects of aromatherapy. Recommendations– Qualitative research is recommended to further explore experiences of caregivers, quantitative effect-studies are recommended to prove effects and to promote implementation of aromatherapy and aromatherapy should be integrated in nursing education to promote holistic care. Conclusion- Aromatherapy is perceived as an helpful complementary and holistic intervention for both caregivers and patients. It increases patients’ wellbeing and relieves symptom burden in physical, social, psychological and spiritual dimensions.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent852744 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleExploring the perception of nurses and care volunteers towards aromatherapy in advanced cancer patients with symptom burden; a qualitative study
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsaromatherapie, verpleegkundige, zorgvrijwilliger, perceptie, ervaring, visie, kankerpatiënten, aromatherapy
dc.subject.keywordsexperience
dc.subject.keywordsperception
dc.subject.keywordsvision
dc.subject.keywordsnurses
dc.subject.keywordscare volunteers
dc.subject.keywordscancer patients
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record