Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBos, E.
dc.contributor.authorRavers, K.E.J.
dc.date.accessioned2008-04-16T11:34:33Z
dc.date.available2008-04-16T11:34:33Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/7912
dc.description.abstractDe vraag in dit onderzoek heeft betrekking op het vakinhoudelijke en –didactische Kunst (algemeen) onderwijs dat gegeven wordt op DBKV-opleidingen aan aankomende docenten Kunst (algemeen) ter voorbereiding op de beroepssituatie: lesgeven in het schoolvak Kunst (algemeen) in de bovenbouw van het havo-vwo. De aanleiding voor dit onderzoek is de onduidelijke situatie omtrent Kunst (algemeen) onderdeel in de DBKV-opleiding. Die onduidelijkheid komt (deels) voort uit de status aparte van deze docentenopleiding en het daarmee samenhangende overvolle curriculum van die ‘brede’ opleiding, maar is eveneens ontstaan door wijzigingen in het hoger onderwijs (waaronder de herstructurering van het kunstvakonderwijs, de invoering van de bama-structuur). Een recente belangrijke wijziging in de opleiding is de vervanging van de bevoegdheden door bekwaamheidseisen (wet op de BIO, augustus 2006). De bevoegdheid voor Kunst (algemeen) werd in nieuwe bama-structuur aan de Master Kunsteducatie voorbehouden omdat het vak een hoger niveau en grotere professie vereist. Maar de ‘nieuwe’ bekwaamheidseisen gooiden roet in het eten: zij vervingen de oude bevoegdheden. Deze bestaan nu niet meer. Niet in de Bachelor en niet in de Master. Afgestudeerde DBKV-bachelors mogen nu lesgeven in Kunst (algemeen) als zij hun bekwaamheden verworven hebben. Dat wil zeggen: als ze over een DBKV-diploma van een geaccrediteerde opleiding beschikken die Kunst (algemeen) aanbiedt. Maar hoe worden studenten opgeleid in deze brede, doch veel te krappe opleiding? Zijn ze überhaupt startbekwaam? Er is weinig tot niets bekend over het vakspecifieke Kunst (algemeen) onderwijs in de DBKV-opleiding; onbekend is hoe studenten worden opgeleid en in hoeverre zij startbekwaam zijn. Het is van essentieel belang dat het brede werkveld weet wat de startbekwaamheden van deze docent zijn, want een docent is en blijft een sleutelfiguur. Een goede docentenopleiding is daarom van uitzonderlijk belang. Deze scriptie geeft inzicht in de huidige situatie omtrent Kunst (algemeen) en levert informatie over de manier waarop én in hoeverre studenten startbekwaam opgeleid worden in Kunst (algemeen) op DBKV-opleidingen. Door een evaluatieve vergelijking wordt steeksproefsgewijs onderzocht op welke punten het Kunst (algemeen) onderwijs in drie DBKV-opleidingen overeenkomt met de norm, de vakspecifieke startkwalificaties voor Kunst (algemeen) (afgeleid van Beroepsprofiel voor de docent beeldende kunst en vormgeving, 1997, PRO-KUO). Opleidingen worden onderzocht met behulp van een onderzoeksleidraad (deels afgeleid van het enige onderzoek gewijd aan Kunst (algemeen) uit 2001: Inventarisatie methodische- didactische modellen CKV2 in de docentopleiding van het kunstonderwijs, Cultuurnetwerk). Gegevens zijn verkregen door deskresearch en interviews en worden door middel van een onderzoeksmodel vergeleken met de startkwalificaties. Door een koppeling te leggen tussen de opleidingsgegevens en de startkwalificaties wordt duidelijk of én in hoeverre deze op elkaar zijn afgestemd. Een koppeling van opleidingsonderdelen als algemene pedagogiek, didactiek en vakdidactiek, een eventuele Kunst (algemeen) stage en een visie op het vak, kunnen samen bijvoorbeeld zorgen voor de eerste startbekwaamheid: dat een beginnend docent in staat is een pedagogische en didactische visie te formuleren en te hanteren op het onderwijs in Kunst (algemeen) maar ook op kunst en cultuur in het algemeen. Concluderend kan gezegd worden dat de DBKV-opleiding geen startbekwame docenten aflevert. De voorbereiding op het vak verschilt per opleiding als dag en nacht. Van de vijftien startkwalificaties worden er over het geheel op alle opleidingen drie voldoende tot goed behandeld. Aan een enkele startkwalificatie besteden zij allen geen aandacht. Terwijl twee opleidingen acht á negen startkwalificaties behandelen, behandelt een derde opleiding er maar drie - zij behoudt de stof voor aan de Master zoals in eerste instantie de bedoeling was. Eenheid is zoek: één startbekwame docent Kunst (algemeen) bestaat niet in generale zin. Deze ongelukkige situatie heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het kunstonderwijs. Een verklarend onderzoek naar het hoe en waarom van de geaccrediteerde opleidingsprofielen mét Kunst (algemeen) is aan te bevelen. Wat zijn redenen voor opleidingen om toch Kunst (algemeen) aan te bieden in de bachelor, terwijl het voorbehouden werd aan de Master, er voor het vak een hogere professie wordt vereist en het curriculum te vol is? Daarbij zou een verbeteringsmaatregel ontworpen kunnen worden die opnieuw een eenheid in de opleiding voor een docent Kunst (algemeen) zou moeten bewerkstelligen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleDe voorbereiding van een docent Kunst (algemeen) op het vak. Het vakinhoudelijke en -didactische Kunst (algemeen) onderwijs in de bachelor Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDocentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving
dc.subject.keywordsKunst (algemeen)
dc.subject.keywordsCKV2
dc.subject.keywordsstartkwalificaties
dc.subject.courseuuKunstgeschiedenis: educatie en communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record