Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMaier, Robert
dc.contributor.authorOranje, Ilse
dc.date.accessioned2007-10-03T09:01:04Z
dc.date.available2007-10-03T09:01:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1946
dc.description.abstractDe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is vanaf 1 januari 2007 een feit. Een nieuwe wet, met nieuwe taken, nieuwe verplichtingen, een nieuwe sturingsfilosofie. Hoe hebben gemeenten de tijd vóór 1 januari 2007 ervaren? Hoe is het hen vergaan tijdens het invoeringstraject? Wat vinden ze van de nieuwe wet, hoe is deze ontvangen in de gemeenten? Hoe is de burgerparticipatie vormgegeven? Is deze al vormgegeven? Welke visie hebben de gemeenten op burgerparticipatie in het verdere verloop van de WMO? Kortom, wat heeft de komst van de WMO en de daarin verplichte burgerparticipatie in gemeenten nu eigenlijk betekend? Om hier zicht op te krijgen is binnen een viertal gemeenten gesproken met zestien medewerkers. De interviews die met hen zijn afgenomen leveren beelden op van het (nog prille) veranderingsproces in het kader van de komst van de WMO en de verplichting tot burgerparticipatie. Op theoretisch vlak is aandacht besteed aan de WMO en de veranderende maatschappij waar de WMO een instrument van lijkt te zijn (civil society en interactieve beleidsvorming). Vervolgens is verdiept in de theorie van taal en sociaal constructivisme. Ook zijn processen van betekenissenconstructie uitgediept. In deze studie wordt bekeken hoe actoren betekenis construeren, hierbij rekening houdend met de relaties tussen de gemaakte betekenisconstructies en de sociale praktijken waarin zij zich bevinden. Getracht is gedurende het onderzoek de verkregen discoursen in de mogelijke aanwezige contexten te plaatsten. Zo wordt gepoogd te ‘begrijpen’ hoe activiteiten, gebeurtenissen en processen rondom de komst van de WMO onder de actoren specifieke, lokale betekenissen krijgen. Verschillen in betekenisgeving zijn getracht te duiden middels de theorie van Parker (2000) dat hiertoe als leidraad heeft gediend. Vanuit zijn aangereikte identificaties (spatial/functional, generational, occupational/ professional) vertellen respondenten hun verhaal over de WMO en over burgerparticipatie (Parker, 2006, p. 187). Iedere afzonderlijke identificatie creëert niet alleen een eigen vorm van cultuur, maar creëert ook een eigen vertoog en daarmee een eigen kijk op de organisatie, in dit geval, op de gemeente. Een eigen kijk op de werkelijkheid van de gebeurtenissen in de wereld om de betreffende respondent heen (Bos & Gink e.a., 2006, p. 161). Deze verschillende ‘kijken’ zijn in deze studie geduid. Waarom is het interessant verschillen in perceptie te duiden? Waarom een exploratie naar de gegeven betekenissen aan de WMO en participatie? Wellicht dat dit onderzoek de deelnemende gemeenten, maar ook andere gemeenten in Nederland, een spiegel voor kan houden. Door een spiegel voor gekregen te houden in keuze en gedrag, kunnen de deelnemende gemeenten, maar ook andere gemeenten de wet wellicht zo optimaal mogelijk tot uitvoer brengen. Inzicht in eigen werkprocessen, maar ook inzicht in werkprocessen van een andere gemeente, biedt wellicht nieuwe en waardevolle ideeën en verbetering tot samenwerking. Het verslag van de verschillende perspectieven is te lezen in hoofdstuk zeven en acht. Dat leidt tot een uiteindelijke beantwoording van de onderzoeksvraag: Welke betekenissen geven medewerkers binnen een viertal gemeenten aan de komst van de WMO en burgerparticipatie? (en waarom?)
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleWet Maatschappelijke Ondersteuning : ja, welke verschillende smaken zijn daarin?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsbetekenisgeving
dc.subject.keywordssociaal constructivisme
dc.subject.keywordsWet Maatschappelijke Ondersteuning
dc.subject.keywordscontext
dc.subject.keywordscivil society
dc.subject.keywordsinteractieve beleidsvorming
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record